• darkblurbg

PRIVACYVERKLARING BIJZONDERAFRIKA.NL

In onze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen uit welke persoonsgegevens we verzamelen, op welk moment en met welk doel. Wij houden ons hiermee aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de AVG. ( Algemene Verordening Gegevensbescherming )

BijzonderAfrika.nl en privacy

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit houdt in dat wij:

 • uw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt;
 • u alleen die gegevens vragen die minimaal nodig zijn voor de specifieke doelstelling ( denk aan een terugbel verzoek, een verzoek om een offerte uit te brengen etc.);
 • vooraf altijd vragen om specifieke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • voor de beveiliging van uw persoonsgegevens wij passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen. Die maatregelen eisen wij ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. (denk bijvoorbeeld aan onze hosting partner) De afspraken daarover hebben we met de betreffende partijen vastgelegd;
 • uw gegevens niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst die u bij ons heeft afgenomen te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken met deze derde partijen maken om er voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, nadat u specifiek toestemming heeft gegeven, persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat kan zijn voor:

 • klanten waarvoor wij een reis gaan verzorgen of hebben verzorgd.
 • potentiële klanten die wij informatie verstrekken (zowel telefonisch, per e-mail of persoonlijk) ,vragen beantwoorden of voor wie wij een reisvoorstel uitwerken.
 • geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief.

Klanten van BijzonderAfrika.nl

Met de klanten voor wie wij een reis verzorgen sluiten we een overeenkomst af. Dat is voor ons de grondslag om de persoonsgegevens aan u te vragen. Om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst, administratieve doeleinden maar ook om met u te kunnen communiceren kan BijzonderAfrika.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon
 • e-mail adres
 • geslacht, geboortedatum en/of geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • gegevens over gezondheid
 • thuisblijvers informatie

Het kan zijn dat wij, voor een optimale service en het kunnen garanderen van een juiste levering van onze diensten, uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan onze leverancier die de diensten levert welke u bij ons heeft geboekt.

Wij worden ook geacht mee te werken u persoonsgegevens te delen in het kader van grenscontrole in het buitenland, immigratie en of veiligheidsdoeleinden die door overheden toepasselijk worden geacht.

Gegevens van minderjarigen die 16 jaar of jonger zijn verwerken we uitsluitend met expliciete toestemming van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht.

Potentiële klanten

Aan potentiële klanten vragen we uitsluitend die persoonsgegevens die voor ons minimaal noodzakelijk zijn om persoonlijk contact te onderhouden, informatie te verstrekken en/of een voorstel uit te brengen.

Toestemming voor het verzamelen van deze persoonsgegevens kan als volgt verkregen worden:

 • via het contactformulier op onze website
 • na telefonisch contact
 • persoonlijk contact op bijvoorbeeld beurzen, informatiedagen en seminars

In de laatste twee gevallen is er sprake van een mondelinge toestemming.

Aanmelders e-mail nieuwsbrief

Geïnteresseerden die zich aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief vragen wij uitsluitend : naam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres. Toestemming wordt door BijzonderAfrika.nl expliciet gevraagd bij inschrijving. Uw gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven bent voor deze dienst.

Verstrekking gegevens aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend aan derden als dat noodzakelijk is voor de door ons te leveren diensten. Dat kan bijvoorbeeld de autoverhuurder zijn in het buitenland maar ook de postbezorger voor het leveren van uw reisdocumenten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor ( via een door ons met deze derde af te sluiten overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Tevens komen we met deze partijen overeen dat zodra uw gegevens niet meer nodig zijn deze worden verwijderd. Uw gegevens worden nooit uitgeleverd voor commerciële exploitatie.

Cookies

Voor het goed laten functioneren van onze website maken we alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wilt u hier meer over weten? Lees dan ook ons cookiebeleid. 

Beveiligen en bewaren

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot persoonsgegevens, is de toegang tot de gegevens afgeschermd en worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Om service op het door ons gewenste niveau te kunnen leveren bewaren we uw gegevens vijf jaar na het laatste contact of tien jaar na uw laatste boeking. Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief geldt: u blijft onze nieuwsbrief ontvangen tot het moment dat u zich uitschrijft via de uitschrijflink in onze e-mail nieuwsbrief. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren vanwege wettelijke verplichtingen.

Uw rechten inzake uw gegevens

U heeft de mogelijkheid om ons inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u vragen uw gegevens over te dragen aan uzelf of een andere partij. Indien u de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar: privacy@bijzonderafrika.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij bij een schriftelijk verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Op de kopie graag uw BSN nummer, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en pasfoto afschermen. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Indien u het verzoek telefonisch doet zullen we aan de hand van de ons bekende gegevens u moeten kunnen identificeren voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via telefoonnummer: 085-1302979 of per mail: privacy@bijzonderafrika.nl

Klachten

Uiteraard komen we graag met u in contact als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er samen niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de autoriteit die toezicht houdt op uw privacybescherming. U kunt hiervoor dan contact opnemen met: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze verklaring

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen daarom raden wij u aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Deze verklaring is in werking getreden op 1 juni 2018.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen neem dan contact op met ons.

Lees meer:

 • Cookiebeleid BijzonderAfrika.nl
 • Algemene voorwaarden BijzonderAfrika.nl

Contactgegevens:

BijzonderAfrika.nl B.V., gevestigd op de Diependaalsedijk 17, Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres:

BijzonderAfrika.nl B.V., Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen 085 - 130 29 79

Functionaris gegevensbescherming: Marcel Kuiper, marcel@bijzonderafrika.nl